Wolf Group Partner Portal - Estonia Logo

  • Kategooriad
   Teie kriteeriumidele vastavaid kategooriaid ei leitud.
   • Tootjad
    Teie otsingukriteeriumile vastavat tootjat ei leitud.
   • Tooted
    Teie kriteeriumidele vastavaid tooteid ei leitud.
     • Blogi
      Ei leitud blogi postitusi, mis vastavad teie kriteeriumidele.

     Kasutustingimused

      

     Wolf Group partnerportaali kasutustingimused

      

     1. Üldsätted


     1.1. Wolf Group partnerportaali www.wolfgrouppartner.com (portaal) omanik on Krimelte OÜ (müüja), registrikood 10167362, asukoht Suur-Paala 10, 13619, Tallinn, Eesti, klienditeeninduse telefon: + 372 605 9301, klienditeeninduse e-posti aadress: eesti@penosil.com.
     1.2. Käesolevaid Wolf Group partnerportaali kasutustingimusi (portaali tingimused) kohaldatakse, kui ostja esitab müüjale tellimuse kauba ostmiseks portaali kaudu. Algatades portaalis kasutajakonto loomise vastavalt punktile 2.2, kinnitab ostja oma nõustumust portaali tingimustega ja kohustub neid täitma. Portaali tingimusi ei kohaldata, kui ostja esitab tellimuse väljaspool portaali (näiteks telefoni või e kirja teel).
     1.3. Müüjal on õigus portaali tingimusi ühepoolselt muuta igal ajal, avaldades sellekohase teate portaalis vähemalt 10 päeva enne muudatuste jõustumist. Tellimusele kohaldatakse neid portaali tingimusi, mis kehtivad selle tellimuse aktsepteerimise ajal.
     1.4. Portaali tingimustega reguleerimata küsimustes reguleerib müüja ja ostja õigusi ja kohustusi seoses kaupade müügiga müüja ja ostja vahel sõlmitud müügileping (raamleping).

      

     2. Portaali kasutamine


     2.1. Ostja saab esitada portaali kaudu tellimusi, kui talle on loodud portaali kasutajakonto.
     2.2. Portaali kasutajakonto loomise algatab ostja portaalis, kasutades vastavat linki ja järgides portaalis esitatavaid juhiseid, andes muuhulgas ka kinnituse portaali tingimustega nõustumise kohta. Kasutajakonto loomiseks võib ostja ühendust võtta ka müüja kliendihalduriga, kes loob ostjale kasutajakonto vastavalt ostja juhistele.
     2.3. Müüja kinnitab ostja kasutajakonto loomise ning annab ostja esindajale portaali kasutajakonto peakasutaja (peakasutaja) õigused hiljemalt järgmise tööpäeva jooksul. Kasutajakonto loomisest ja peakasutaja õiguste andmisest teatab müüja ostjale e-kirja teel.
     2.4. Peakasutaja võib määrata teised füüsilised isikud, kellel on õigus ostja nimel portaali kasutada.
     2.5. Ostja tagab, et portaali kasutajaõigused on üksnes sellistel isikutel, kes on ostja seaduslikud esindajad või keda ostja on volitanud ostja nimel kaupa tellima ja ostma. Kui isik, kellele ostja on andnud portaali kasutajaõigused, ei ole enam ostja esindaja, töötaja või käsundisaaja või muul põhjusel ei ole enam õigustatud ostja nimel tehinguid tegema (nt tööülesannete muutumise tõttu), kohustub ostja viivitamatult sellise isiku kasutajaõigused portaalis lõpetama või muutma vastavalt kasutajaõiguste taset.
     2.6. Ostja tagab, et isik, kellele ta on andnud portaali kasutajaõigused, ei anna portaali kasutamist võimaldavat salasõna edasi kolmandatele isikutele ning ostja võtab tarvitusele meetmed, et vältida salasõna sattumist õigustamata isikute kätte muul viisil. Kui salasõna on sattunud õigustamata isiku kätte, lõpetab ostja viivitamatult sellise salasõnaga seotud isiku kasutajaõigused või teavitab sellest müüjat, kes lõpetab vastavad kasutajaõigused ise.
     2.7. Müüjal on õigus peatada ostja kasutajakonto kasutamine kuni asjaolude selgumiseni, kui müüjal on põhjendatud kahtlus, et ostja kontot kasutab selleks õigustamata isik või et ostja kontot kasutatakse vastuolus ostja tahtega (näiteks kui esitatud tellimus on ebahariliku sisu või mahuga, arvestades ostja varasemaid tellimusi, või kui kauba tarne koht on ebaharilik vms põhjendatud kahtlust äratavate asjaolude esinemisel). Sellisel juhul teatab müüja viivitamatult ostjale kasutajakonto kasutamise peatamisest ja peatamist tinginud asjaoludest. Müüjal ei ole siiski kohustust jälgida ostja konto kasutamist ega teatada ostjale asjaoludest, mis võivad viidata konto õigustamatule kasutusele.
     2.8. Kõigi nende isikute käitumise ja nendest isikutest tulenevate asjaolude eest (sealhulgas nende isikute poolt tellimuse esitamise eest), kes kasutavad portaali ostja kontot kasutades, vastutab ostja nagu oma käitumise või endast tulenevate asjaolude eest. Kui portaalis on ostja nimel ostja konto kaudu esitanud tellimuse isik, kellel ei ole õigust ostjat kauba tellimisel ja ostmisel esindada, või kui ostja konto kaudu esitatud tellimus ei vasta ostja tegelikule tahtele vastutab ostja sellisest tellimusest tulenevate ostja kohustuste täitmise eest, sh on ostja kohustatud maksma müüjale tasu vastava tellimuse alusel tarnitud kauba eest vastavalt kauba hinnale, samuti tasu kauba kättetoimetamise eest. Müüja ei vastuta ostjale tekkinud kahju eest, mis on tingitud sellest, et portaali kaudu on ostja nimel tellimuse esitanud ostja kasutajakontot kasutades õigustamata isik või sellest, et ostja kasutajakontot kasutades esitatud tellimus ei vasta ostja tegelikule tahtele, välja arvatud juhul, kui müüja teadis, et ostja kasutajakontot kasutades esitas tellimuse selleks õigustamata isik.

      

     3. Tellimuse esitamine ja aktsepteerimine


     3.1. Kauba tellimiseks esitab ostja portaalis tellimuse. Tellimuse esitamiseks tuleb lisada soovitud kaup ostukorvi ja täita iga tellitava kauba kohta nõutud andmeväljad (sh kauba kogus) ning valida sobiv tarneviis (ostja tuleb ise kaubale järele või müüja korraldab kauba transpordi üleandmiskohta), tarnekoht (ostja tegutsemiskoht, nt kauplus või muu koht) ja tasumise tingimused (krediidilimiidiga või ettemaksuga). Tellimuse vormistamise käigus võib ostja kommentaari väljal esitada oma erisoovid (näiteks kauba üleandmise aja kohta) või küsimused müüjale.
     3.2. Müüja vaatab portaali kaudu esitatud tellimuse üle ja vastab sellele hiljemalt tellimuse esitamisele järgneva tööpäeva jooksul.
     3.3. Kui müüjal on võimalik müüa ostjale kaupa vastavalt tellimusele ning pooled on raamlepingus kokku leppinud, et ostjale on antud krediidilimiit ja ostja tellimus ei ületa krediidilimiiti, aktsepteerib müüja tellimuse, saates selle kohta ostjale kinnituse (tellimuskinnitus) e-posti aadressile ning portaali. Tellimuskinnituses näidatakse tellitud kauba nimetus, kogus, ühikuhind ja hind kokku, tarneviis, tarne aadress, kauba saatekulud, kauba hinnale ja saatekuludele lisanduvad maksud vastavalt seadusele ja muud asjakohased andmed. Sellisel juhul loetakse tellimuses näidatud kaupade ostu-müügi leping sõlmituks tellimuskinnituse andmisega. Kui müüja ei ole tellimusega nõustumist tellimuskinnituse andmisega väljendanud, ei ole müüjal kohustust tellimust täita.
     3.4. Kui pooled ei ole raamlepingus kokku leppinud ostjale krediidilimiidi andmises või kui ostja on raamlepingus kokkulepitud krediidilimiidi ületanud, esitab müüja portaali kaudu esitatud tellimuse kättesaamise järel ostjale tellimuses näidatud kaupade eest ettemaksuarve e posti teel või muul viisil elektrooniliselt. Arve on ostjale kättesaadav ka portaalis. Ettemaksuarvel näidatakse samad andmed nagu tellimuskinnituses (p 3.3), samuti maksetingimused. Sellisel juhul loetakse tellimuses näidatud kaupade ostu-müügi leping sõlmituks, kui ettemaksuarvel näidatud ettemaksusumma on täies ulatuses laekunud müüja kontole. Kui ostja ei tasu ettemaksuarvet, ei ole müüjal kohustust tellimust täita.
     3.5. Kui müüjal ei ole võimalik tellimust esitatud kujul aktsepteerida (näiteks puudub vastavas koguses kaup), või kui ostja on tellimuse vormistamisel esitanud küsimusi või erisoove, võtab müüja kliendihaldur tellimuse kättesaamisel ostjaga ühendust ja pooled räägivad tehingu tingimused läbi. Seejärel saadab müüja ostjale vastavalt täpsustatud tingimustele tellimuskinnituse (p 3.3) või ettemaksuarve (p 3.4), olenevalt sellest, kas ostjal on krediidilimiiti või mitte.
     3.6. Müüjal on õigus mitte aktsepteerida tellimust, kui ostja on ületanud raamlepingus kokku lepitud krediidilimiiti, samuti kui ostja on viivituses eelmiste portaali kaudu või väljaspool portaali tellitud kaupade eest tasumisega, kuni võlgnevuse tasumiseni täies ulatuses.

      

     4. Kaup


     4.1. Portaali kaudu saab tellida kaupu, mida müüja portaalis müügiks pakub.
     4.2. Portaalis on esitatud teave kauba omaduste kohta, sh kauba põhiomadused, kasutusala, pakendi andmed, tehniline andmeleht (technical data sheet, TDS), ohutuse andmeleht (safety data sheet, SDS), sertifikaat, kasutusjuhend jm asjakohased andmed.
     4.3. Portaalis on esitatud ka teave selle kohta, kas kaup on koheselt saadaval (laos) või mitte. Kui ostja esitab tellimuse vaatamata sellele, et portaalis on toodud märge kauba puudumise kohta laos, võtab müüja ostjaga ühendust ja teatab, millal on võimalik tellimus täita. Kui ostja aktsepteerib sellise hilisema tarneaja, esitab müüja ostjale vastava tellimuskinnituse (p 3.3) või ettemaksuarve (p 3.4).

      

     5. Kauba hind, saatetasu ja maksetingimused


     5.1. Portaali kaudu tellitavate kaupade hind ostjale ning hinnale lisanduv käibemaks on näidatud vastava kauba juures portaalis. Müüjal on õigus kohaldada erinevatele kliendigruppidele erinevaid hindu sama kauba eest, sõltuvalt kliendi varasemast ostuajaloost jm asjakohastest parameetritest. Müüja võib oma äranägemisel teha tellimuse kättesaamisel ostjale hinnapakkumisi kaupade müügiks portaalis näidatust soodsama hinna eest (näiteks olenevalt ostetava kauba kogusest või tellimuse mahust), näidates pakutava hinna tellimuskinnituses (p 3.3) või ettemaksuarvel (p 3.4).
     5.2. Sõltuvalt ostja poolt valitud tarneviisist võib kauba hinnale lisanduda tasu kauba kohaletoimetamise eest (saatetasu), mille ostja on kohustatud müüjale maksma vastavalt müüja poolt esitatud arvele. Saatetasu suurus sõltub kauba kogusest, mahust, üleandmise kohast jm. Kui saatetasu kohaldub, näidatakse see tellimuskinnituses (p 3.3) või ettemaksuarvel (p 3.4).
     5.3. Ostja maksab kauba eest müüja arve alusel vastavalt raamlepingus kokkulepitud maksetingimustele või vastavalt ettemaksuarvele.
     5.4. Kui müüja ei ole esitanud kaupade eest ettemaksuarvet, esitab müüja ostjale arve e-posti teel või muul viisil elektrooniliselt hiljemalt järgmisel tööpäeval pärast kauba väljasaatmist.
     5.5. Portaali kaudu tellitavate kaupade hinna ja saatetasu tasub ostja ülekandega müüja arveldusarvele.
     5.6. Kauba hinna või saatetasu tasumisega viivitamise korral on müüjal õigus nõuda ostjalt viivist vastavalt raamlepingule.     6. Kauba üleandmine ja vastuvõtmine ja tarnetingimused


     6.1. Ostja võib valida tellimuse esitamisel portaalis ühe järgmistest tarneviisidest:
     6.1.1. ostja tuleb kaubale ise müüja lattu järele või
     6.1.2. müüja korraldab kauba transpordi ostja tegevuskohta (näiteks kauplus) või
     6.1.3. müüja korraldab kauba transpordi ostja nimetatud objektile.
     6.2. Müüja kohustub kauba ostjale üle andma ja ostja kohustub kauba vastu võtma tellimuskinnituses (p 3.3) või ettemaksuarvel märgitud kohas ja ajavahemikul. Vajadusel võtab müüja ostjaga ühendust, et kokku leppida kauba üleandmise täpne aeg. Kui ostja tasub kauba eest ettemaksuarve alusel (p 3.4), teatab müüja ostjale pärast ettemaksu täies ulatuses tasumist, millisel ajavahemikul on ostjal võimalik kaubale järele tulla või millisel ajavahemikul kaup kokkulepitud üleandmiskohta kohale toimetatakse.

      

     7. Isikuandmete töötlemine ja otseturustus


     7.1. Müüja töötleb portaali kasutajate isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, e-posti aadress) vastavalt portaali privaatsustingimustele.
     7.2. Müüja kasutab portaali kasutajate nime ja e-posti aadressi uudiskirjade ning pakkumiste saatmiseks üksnes juhul, kui ostja on selleks andnud oma nõusoleku portaalis. Kasutajal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest müüjale teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldavas e-kirjas toodud juhiseid.

      

     8. Kohaldatav õigus


     8.1. Ostja ja müüja õigustele ja kohustustele seoses portaali kaudu tellimuste esitamise ja kauba müügiga kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.
     8.2. Kõik poolte vaidlused seoses tellimuste esitamisega portaalis ja kauba müügiga püütakse lahendada heas usus läbirääkimiste teel. Kui pooled ei saavuta kokkulepet, lahendatakse vaidlus kohtus, kusjuures esimese astme kohtuks on Harju Maakohus.

     back to top